To παρόν περιγράφει την πολιτική της εταιρείας ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει από τους επισκέπτες των σελίδων της (εφεξής "χρήστες").

1. Τήρηση αρχείου Προσωπικών Δεδομένων.

Κατά την επίσκεψη σας στις σελίδες της εταιρείας ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ και κατά την χρήση των υπηρεσιών της είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ.), προκειμένου να ενεργοποιηθούν αντίστοιχες υπηρεσίες (newsletters, διαγωνισμοί chats, Web2SMS κλπ.) για λογαριασμό σας αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας, στην οποία έχετε ήδη ρητά συγκατατεθεί, ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα και υπηρεσίες μας.
Διευκρινίζεται ότι η εταιρεία ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ δεν διαθέτει δημόσια προσβάσιμο κατάλογο ηλεκτρονικών διευθύνσεων των συνδρομητών της. Ως εκ τούτου, τα τυχόν προσωπικά δεδομένα (π.χ. ονόματα πρόσβασης, κλπ) που εμφανίζονται οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις των Ν. 2472/97 και Ν. 3471/06 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Η εταιρεία ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ενεργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και στοχεύει στην καλύτερη εφαρμογή της ορθής πρακτικής σε ότι αφορά το Internet. Τα προσωπικά σας στοιχεία τηρούνται με ασφάλεια για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία της εταιρείας ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ και διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σας σχέσης με την εταιρεία ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ. Όταν πρόκειται για στοιχεία ατόμων που δεν έχουν ακόμα εγγραφεί σε κάποια υπηρεσία, αλλά έχουν συμμετάσχει κατά καιρούς σε άλλες on-line δραστηριότητες (π.χ. σε διαγωνισμούς), τα στοιχεία τους διατηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται για τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης της συγκεκριμένης δραστηριότητας.
Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στην εταιρεία ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτή, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης ή για στατιστικούς λόγους. Αποδέκτες στοιχείων του Αρχείου, δύνανται να είναι εταιρίες που ενδεχομένως μεσολαβούν για την προώθηση, υποστήριξη και εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης και μόνο για τον σκοπό της παροχής των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή την τυχόν παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας που έχει ζητήσει ο χρήστης και πάντα υπό τις προϋποθέσεις των άρθων 4 και 5 παρ. 5 εδ. β΄ του Ν. 3471/06.. Στοιχεία του αρχείου κοινοποιούνται επίσης στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήμάτος τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο Χρήστης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν οι διατάξεις των Ν. 2472/1997 και Ν. 3471/06 για τα προσωπικά δεδομένα.

2. Χρήση cookies

Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε επίσκεψής σας στο site της εταιρείας ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ, οι σελίδες τις οποίες βλέπετε, μαζί με τα cookies που τυχόν περιέχουν ενδέχεται να "φορτώνονται" στον Υπολογιστή σας. Τα cookies είναι κείμενο-αρχεία μέσω των οποίων ο server της εταιρείας ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ αναγνωρίζει τον υπολογιστή σας.
Τα cookies αυτά αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας μόνο προκειμένου να επιτευχθεί η διενέργεια ή η διευκόλυνση της διαβίβασης της επικοινωνίας σας μέσω του δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή όταν αυτό είναι αναγκαίο για την παροχή υπηρεσίας την οποία έχετε ζητήσει.
Τα cookies καταγράφουν μόνο τις περιοχές του site που ο εν λόγω υπολογιστής έχει επισκεφθεί και για πόσο χρονικό διάστημα. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να ρυθμίσει τον υπολογιστή του ώστε να αποδέχεται την ύπαρξη των cookies, να ειδοποιείται όταν εκδίδεται ένα cookie, ή να απορρίπτει την εγκατάσταση των cookies. Σε περίπτωση που δεν έχετε ρυθμίσει τον υπολογιστή σας να απορρίπτει τα cookies, μπορείτε να σερφάρετε στο site της εταιρείας ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ανώνυμα, μέχρι τη στιγμή που θα εγγραφείτε σε κάποια από τις υπηρεσίες της.

3. Παροχή πληροφοριών
Κατά καιρούς θα σας παρέχουμε πληροφορίες για άλλες υπηρεσίες και προϊόντα της εταιρείας ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ στις οποίες μπορείτε να εγγραφείτε και να χρησιμοποιήσετε. Σας προσφέρουμε επίσης τη δυνατότητα να συμμετάσχετε σε έρευνες που διεξάγονται από την εταιρεία ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ή τις συνεργαζόμενες εταιρίες, οι οποίες εξετάζουν την αποτελεσματικότητα και την απήχηση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

4. Χρήστες κάτω των 18
Για χρήστες κάτω των 18 ετών θεωρείται δεδομένη η εκ των προτέρων εξασφάλιση της συγκατάθεσης των γονέων/ κηδεμόνων σε κάθε περίπτωση δήλωσης προσωπικών στοιχείων στο website της εταιρείας ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ.

Επεξεργασία και Προστασία Δεδομένων

Το παρόν περιγράφει την πολιτική της εταιρείας ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ σχετικά με τις πληροφορίες προσωπικών δεδομένων (εφεξής «πληροφορίες») που οι επισκέπτες των σελίδων της (εφεξής "χρήστες") θέτουν σε γνώση της, όταν με οποιοδήποτε τρόπο επιθυμούν να αποστείλουν βιογραφικά τους αναζητώντας ευκαιρίες πρόσληψης, ή όταν εγγράφονται ως υποψήφιοι για πρόσληψη ή όταν αποστέλλουν ή συντάσσουν με οποιοδήποτε τρόπο βιογραφικά τους σημειώματα ή γενικά πληροφορίες στις οποίες εμπεριέχονται προσωπικά τους δεδομένα ή όταν λαμβάνουν μέρος σε διεξαγόμενες εξετάσεις ή tests μέσω τις ιστοσελίδας ή όταν με οποιοδήποτε τρόπο αποστέλλουν τέτοιες πληροφορίες ή/και επικοινωνούν με την εταιρεία ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Η εταιρεία ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ δεν συλλέγει, εν γνώσει της, πληροφορίες προσωπικών δεδομένων από πρόσωπα που δεν έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Η εταιρεία ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγει για τον σκοπό για τον οποίο αυτές της παρέχονται και προκειμένου να επαυξήσει τις υπηρεσίες έρευνας αγοράς εργασίας. Οι ακόλουθες παράγραφοι περιγράφουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά διάφορους τρόπους, με τους οποίους ενδέχεται να χρησιμοποιήσει ή να γνωστοποιήσει προσωπικά δεδομένα τα οποία έχει συλλέξει.
Η εταιρεία ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ χρησιμοποιεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία έχει συλλέξει και τα οποία αφορούν υποψήφιους, προκειμένου να εντοπίσει επαγγελματικές ευκαιρίες γι’ αυτούς, οι οποίες μπορεί να είναι ενδιαφέρουσες, ενδέχεται, δε, να επικοινωνεί από καιρού εις καιρόν με τους υποψηφίους σχετικά με τέτοιες ευκαιρίες. Οι πληροφορίες προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων τις οποίες συλλέγει, χρησιμοποιούνται κατ’αρχήν αποκλειστικά από την εταιρεία ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ. Η εταιρεία ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ενδέχεται να γνωστοποιεί τέτοιες πληροφορίες σε άλλες συνδεδεμένες με αυτήν ή ανήκουσες τυχόν στον ευρύτερο όμιλο της μητρικής της εταιρείας, μόνον κατόπιν αιτήσεως ή συναινέσεως του υποψηφίου. Σε καμμία περίπτωση όμως, η εταιρεία ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ δεν εγγυάται για τον τρόπο χρήσης των πληροφοριών αυτών από τις ανωτέρω τρίτες εταιρείες και ουδόλως ευθύνεται έναντι των υποψηφίων για την τήρηση ή μη του Νόμου από αυτές όσο αφορά τα προσωπικά τους δεδομένα. Η εταιρεία ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ενδέχεται να έρχεται σε επαφή με τους υποψηφίους προκειμένου να τους ζητά ονόματα ή άλλες πληροφορίες που τους αφορούν, σχετικά με την έρευνα αγοράς εργασίας που κάθε φορά διεξάγεται. Ενδέχεται επίσης να επικοινωνεί με τους υποψηφίους από καιρού εις καιρόν προκειμένου να επιβεβαιώνει ότι οι πληροφορίες που έχει συλλέξει είναι ακριβείς και ενήμερες. Η εταιρεία ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που συλλέγει αναφορικά με τους υποψηφίους, προκειμένου να αναπτύξει και εξελίξει τις υπηρεσίες της για την έρευνα αγοράς εργασίας και προκειμένου να συλλέξει στατιστικά στοιχεία όσο αφορά τους υποψήφιους και τις προσφερόμενες από αυτούς δραστηριότητες.
Στην περίπτωση που οι επισκέπτες/χρήστες επικοινωνούν με την εταιρεία ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου, η εταιρεία ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να τηρεί αρχείο της επικοινωνίας αυτής και των πληροφοριών που διακινήθηκαν μέσω αυτής και ενδέχεται να χρησιμοποιήσει κάθε πληροφορία που της παρεσχέθη μέσω αυτής, προκειμένου να ανταποκριθεί σε κάθε σχετικό αίτημα των επισκεπτών/χρηστών της. Η εταιρεία ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ενδέχεται να αποστέλλει προς τους υποψηφίους μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αναφορικά με τις έρευνες αγοράς εργασίας που διεξάγει. Η εταιρεία ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ συνεργάζεται με τρίτα πρόσωπα τα οποία της παρέχουν υπηρεσίες οι οποίες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά να σχετίζονται με πραγματογνώμονες καθώς και οικονομικούς ελεγκτές, εταιρείες φιλοξενίας διαδικτύου, ανάλυσης δεδομένων, υποστήριξης λογισμικών συστημάτων και άλλων διοικητικών ή μη συστημάτων και υπηρεσιών ασφαλείας. Η εταιρεία ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να αποκαλύπτει στα πρόσωπα αυτά πληροφορίες με τον πλέον κατά το δυνατό ανώνυμο τρόπο που αφορούν προσωπικά δεδομένα στο βαθμό που αυτό σχετίζεται με τον σκοπό της παροχής από αυτά των υπηρεσιών τους. Επιπρόσθετα, οι σύμβουλοι λογισμικού της εταιρείας ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ, ενδέχεται να χρησιμοποιούν τέτοιες πληροφορίες για τον σκοπό της τροποποίησης, εξέλιξης και ανάπτυξης, βελτίωσης και αξιολόγησης της τεχνολογίας έρευνας και ανάπτυξής τους. Συμμορφούμενοι προς το Νόμο, διατηρούμε κάθε δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε ή γνωστοποιήσουμε κάθε πληροφορία που έχουμε συλλέξει, σε κάθε περίπτωση κατά την οποία καλοπίστως θεωρούμε ότι ο Νόμος το απαιτεί, ή σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι λαμβάνει ή πρόκειται να λάβει χώρα παράνομη δραστηριότητα, ή προκειμένου να ενισχύσουμε ή προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας, την περιουσία μας την ασφάλειά μας, αλλά και την ασφάλεια των επισκεπτών/χρηστών του παρόντος διαδικτυακού τόπου ή προκειμένου να ανταποκριθούμε σε τυχόν κατάσταση ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση που οι επισκέπτες/χρήστες επιθυμούν την αλλαγή ή διαγραφή των προσωπικών τους πληροφοριών από τα αρχεία της εταιρείας ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ, θα πρέπει να ειδοποιήσουν σχετικά την εταιρεία εγγράφως, δηλώνοντας ρητά την επιθυμητή αλλαγή ή την διαγραφή τους. Ενδεχομένως η εταιρείας ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ να επικοινωνεί εν συνεχεία μαζί τους, προκειμένου να επαληθεύσει την δήλωσή τους για αλλαγή ή διαγραφή των δεδομένων τους. Σε κάθε περίπτωση ενδέχεται να παραμένουν στα αρχεία της εταιρείας ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ πληροφορίες προσωπικών τους δεδομένων, οι οποίες δεν θα χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς και η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνεί μαζί τους από καιρό εις καιρόν ανάλογα με τις ανάγκες της έρευνας αγοράς εργασίας που διεξάγει.
Η εταιρεία ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ λαμβάνει μέτρα ασφαλείας προκειμένου να αποτρέπει την απώλεια, κακή χρήση ή τροποποίηση των πληροφοριών των επισκεπτών/χρηστών οι οποίες είναι υπό τον έλεγχό της. Πλην όμως, επειδή κανένα σύστημα ασφαλείας ή σύστημα μετάδοσης και μεταφοράς δεδομένων μέσω του διαδικτύου δεν μπορεί να παρέχει 100% ασφάλεια και παρά το γεγονός ότι η εταιρεία ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να προστατεύσει τις πληροφορίες προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών της παρούσας ιστοσελίδας, σε καμμία περίπτωση δεν εγγυάται την ασφάλεια των εξυπηρετητών της (servers), των μέσων με τα οποία οι πληροφορίες μεταφέρονται από τον Η/Υ του χρήστη προς τους εξυπηρετητές (servers) της εταιρείας ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ή οποιασδήποτε πληροφορίας περιέρχεται στην εταιρεία ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος διαμέσου ή σε διασύνδεση με τον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Η εταιρεία ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να μεταφέρει, χωρίς την περαιτέρω συναίνεση των επισκεπτών/χρηστών της παρούσας ιστοσελίδας, πληροφορίες που έχει συλλέξει, προς τρίτα μέρη στα πλαίσια και για τις ανάγκες στρατηγικών συμμαχιών με αυτά, ή σε περίπτωση μεταβίβασης της ίδιας της εταιρείας ή των συνδεδεμένων με αυτήν ή των τυχόν θυγατρικών της, σε περίπτωση συγχώνευσης, ή ενοποίησης η οποία περιλαμβάνει την εταιρεία ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ή τις τυχόν συνδεδομένες με αυτήν ή θυγατρικές της επιχειρήσεις ή σε περίπτωση μεταβίβασης ή πώλησης μέρους των κεφαλαίων ή επιχειρηματικών κλάδων της ή των συνδεδεμένων με αυτήν ή θυγατρικών της εταιρειών. Κατά τα λοιπά ισχύουν στο σύνολό τους οι όροι χρήσης και η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της παρούσας ιστοσελίδας, τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης αποδέχεται στο σύνολό τους μαζί με τους παρόντες όρους σε κάθε επίσκεψή τους στον διαδικτυακό τόπο www.yellowpages.gr.


Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ - Copyright © 2008 ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ All rights reserved